top of page

Principal Investigator

liao.JPG

Prof. Saihu Liao, PhD

 

Synform - Young Career Focus: Interview with Saihu Liao

Address:

Department of Chemical and Biochemical Engineering,

College of Chemistry and Chemical Engineering,

Xiamen University,

Xiamen 361005, China

Tel: (+86)-0592-2182430 (office of the college)

E-mail: joseph-liao@hotmail.com

             shliao@xmu.edu.cn

​Website: https://www.liao-lab.com/

   WORK EXPERIENCE

 

    EDUCATION

Current Group Members

Postdocs

Dr. Yu Jiang (2023.08-)

PhD Students

Jianxu Chen (2023.09-)

Ping Song (2023.09-)

Yongji Hu (2022.09-)

Rongbiao Wei (2021.09-)

Hui Shao (2020.09-)

Master Students

Shuiyuan Zhang (2023.09-)

Xue Yang (2023.09-)

Jie Chen (2023.09-)

​Xi Yan (2023.09-)

Ziwei Yang (2023.09-)

Shuai Zhou (2023.09-)

Wenya Liu (2022.09-)

Yi Wu (2022.09-)​

Lu Lin (2021.09-)

Pan Sun (2021.09-)

Hui Zhu (2021.09-)

Alumni

 

Alumni@Xiamen University

Postdoc@Fuzhou University:

Dr. Peng Wang (2020.12-2022.12), Currently Assoc. Professor @ Huaibei Normal Uni

​Dr. Rajendra Maity (2018.11-2020.02), Currently Postdoc @ Wayne State University

Dr. Anandkumar Devaraj (2018.12-2020.02)

PhD Students@Fuzhou University:

Zan Yang (2020-2023), Currently

Yu Jiang (2019-2023), Currently Postdoc @ XMU

Nie Xingliang (2018-2022), Currently Assoc. Professor @ Zhejiang Normal Uni

Xun Zhang (2017-2022), Currently Postdoc @ SIOC
Qiang Ma (2017-2022), Currently Postdoc @ NIMTE

Master Students@Fuzhou University:

Ziyang Gan (2020), Chenxi Mao (2020), Wenpei Xiao (2020), Junqiang Lin (2020), ​Siping Hu (2019),

Yueyong Chen (2019), ​Xianli Shu (2018), Fulin Zhang (2018), Tianxiao Xu (2018), Ruting Xu (2017),

Tianpeng Cao (2017), Zhu Cao (2016), Li Ji (2016)

Visiting Students, Undergraduate Students, and Research Assistant@Fuzhou University:​​

Mingcheng Yang (2018.08-2019.08), Tingyan Han (2017.03-2017.06), Yuqing Bai (2017.03-2017.06)

bottom of page